Uzdatnianie wody pitnej

 

Powszechnie wiadomo, że woda jest niezbędna do zachowania prawidłowego stanu zdrowia. Nasze ciało w niemal 70% składa się z wody. Proces regulacji temperatury wymaga stałego uzupełniania poziomu wody. Ponadto woda ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a w tym również na pracę mózgu. W dzisiejszych czasach większość z nas uznaje czystą wodę za pewnik. Nadal jednak zdrowie wielu ludzi jest poważnie zagrożone ze względu na brak dostępu do wolnej od chorobotwórczych bakterii i wirusów, nadającej się do spożycia wody.

Ważne fakty; uzdatnianie wody pitnej

Organizacja Zdrowia w 2014 roku około 748 milionów ludzi na całym świecie
nie miało dostępu do bezpiecznego źródła 
wody pitnej. Niemal jedna piąta populacji Ziemi, czyli około 1,2 miliarda ludzi, żyje na obszarach, na których ilość wody jest ograniczona. Mieszkańcy krajów rozwiniętych mogą korzystać z pozornie niewyczerpanych zasobów czystej wody, która jest dostarczana do naszych kranów. Według danych brytyjskiej Consumer Council for Water (Konsumencka Rada ds. Wody) mieszkaniec Wielkiej Brytanii średnio zużywa dziennie 149 litrów wody.

Co pijemy? Uzdatnianie wody pitnej;

Uzdatnianie wody pitnej. Woda dostępna w sieciach komunalnych to zwykle woda gruntowa lub powierzchniowa, czyli nienadająca się do picia. Oczyszcza się ją, aby spełniała obowiązujące normy, a następnie rozprowadza do domów. Właśnie wtedy może zostać ponownie zanieczyszczona, np. podczas przepływania przez zardzewiałe rury i zbiorniki. Nawet rury w naszych domach mogą być źródłem zanieczyszczeń. Czasami dodawany w miejskich zakładach wodociągowych chlor pozwala wyeliminować zanieczyszczenia i sprawia, że woda jest zdatna do picia. Chlor wpływa jednak na smak, a produkty uboczne jego rozkładu mogą być szkodliwe.

uzdatnianie wody pitnej

Czy z różnych względów warto byłoby podjąć działania mające na celu zmniejszenie tego zużycia? Przyjrzyjmy się dokładnie ostatniemu rachunkowi za wodę. Ile metrów sześciennych wody zużyła w ostatnim miesiącu nasze rodziny – dziesięć, piętnaście?

To wszystko spłynęło do kanalizacji. Każdy metr sześcienny to 1000 (tysiąc) litrów – 100 wiader. Miasto 50-tysięczne liczy ok. 10.000 rodzin, które odprowadzają miesięcznie ok. 100.000 – 150.000 m3 ścieków.Pomnóżmy to przez ilość miesięcy w roku. Wynik: 1 200.000 – 1 800.000 m3 rocznie. Obliczenia te nie uwzględniają zużycia wody przez przemysł. Tak prawdę mówiąc średnia krajowa zużycia wody na jedną osobę wynosi ok. 300 l/dzień. W takim razie przeciętne miasto 50-tysięczne odprowadza ścieki w ilości 450 tysięcy metrów sześciennych miesięcznie, co daje PIĘĆ MILIONÓW CZTERYSTA TYSIĘCY METRÓW SZEŚCIENNYCH ROCZNIE! Zmieści się to wszystko w naczyniu o powierzchni dna wielkości jednego hektara (kwadrat o wymiarach 100 x 100 metrów, tj. o powierzchni 10.000 metrów kwadratowych) i wysokości 540 metrów.

Motywujące fakty;

Gdzie to wszystko spłynie? Pewnie do oczyszczalni ścieków, a dopiero później do rzek, mórz i oceanów. Czy każda miejscowość w Polsce ma już własną oczyszczalnię ścieków? A co działo się ze ściekami, kiedy jeszcze nie było oczyszczalni? W tej całej masie ścieków najmniej niebezpieczne są ścieki komunalne. A co z zanieczyszczeniami chemicznymi? Co z większą ilością ścieków przemysłowych? Uzdatnianie wody pitnej.

Czy wiesz, że:  

 • ze 100% wody istniejącej na Ziemi

Ø    97% to woda słona nie nadająca się do spożycia,

Ø    2,7 % to wody lodowcowe (polarne),

Ø    0,3% to wody służące do picia, zanieczyszczane systematycznie od 100 lat (tj. od chwili powstania przemysłu),

 • wdychając powietrze otaczające strumień wody z prysznica możesz wchłonąć nawet 100-600 razy więcej zanieczyszczeń, niż gdybyś wypił  całą tę wodę (liczne substancje chemiczne  parują, gdy bierzesz gorący prysznic),
 • 15 minutowy prysznic powoduje wchłonięcie przez skórę takiej ilości chloru, jaka znajduje się w 2 litrach wypitej przez Ciebie tej samej wody,
 • z 3000 związków chemicznych występujących w wodzie potrafimy nazwać dzisiaj aż … kilkaset!
 • badania wykazały, że w niektórych rodzajach wody mineralnej znajduje się ok. 10 000 bakterii w  1 mililitrze(tj. w 1/1000 litra). ,
 • człowiek wchłania codziennie ok. 10 tys. substancji chemicznych (podzielonych na kilka grup, tj. na: 1.niezbędne do życia, 2.stanowiące niepotrzebny balast, 3.wywołujące mało wyraźne niekorzystne reakcje organizmu, 4.wywołujące rozstrój zdrowia po krótkim czasie, 5.wywołujące rozstrój zdrowia po długim czasie,
 • w 1995 r. rak był przyczyną zgonu co siódmej osoby zmarłej w wieku 30 – 39 lat, co czwartej zmarłej w wieku 40 – 49 lat i aż co trzeciej zmarłej w wieku 50 – 59 lat (Zbigniew Hałat – „Woda”),

  Ciekawe fakty;

 • Polska należy do krajów o najwyższych współczynnikach śmiertelności z powodu nowotworów złośliwych w Europie,
 • w  latach 1980 – 1995 długość życia na świecie wydłużyła się prawie o pięć lat; w Polsce ten przyrost był sześciokrotnie niższy,
 • zachorowalność i umieralność na nowotwory wśród polskich kobiet jest wyższa o 20-25% niż na świecie, a wśród mężczyzn o prawie … 300%! (trzysta!),
 • n   lekarze  zgłaszają  corocznie ok. 90 tys. nowych zachorowań na raka, z tego zaledwie 40-50% pacjentów mogą zakwalifikować do leczenia dającego szansę trwałego wyleczenia,
 • według opinii Rządowej Komisji Ludnościowej do roku 2010 zgony z powodu chorób nowotworowych wśród kobiet mogą wzrosnąć o 40%, wśród mężczyzn o ponad 80%,
 • badania przeprowadzone przez Rządową Komisję Ludnościową i WHO (niezależnie od siebie) wykazały, że najbardziej narażeni na chorobę nowotworową są mężczyźni w wieku 30-45 lat mieszkający w miastach,
 • polska woda z kranu nie jest badana przez służby kontrolne na obecność co najmniej 6 substancji rakotwórczych uznanych w Europie za zagrażające zdrowiu publicznemu (akryloamid, bromiany, bromodichlorometan, epichlorhydryna, wielopierś-cieniowe  węglowodory aromatyczne), a wiele   norm dla innych substancji jest   zaniżonych w stosunku do europejskich nawet 10 – krotnie!
 • obowiązujące w Polsce normy uwzględniają jedynie 44 kryteria jej jakości; w laboratoriach świata oznacza się prawie 300 parametrów, czyli potencjalnych zagrożeń; wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) obejmują 150 takich zagrożeń; jak widzisz  – polskie normy są kuriozalne w skali Europy,
 • polskie przepisy sanitarne nie uwzględniają wcale normy na: uzdatnianie wody pitnej;

  czytaj dalej;

Ø    chlorek winylu (składnik PCV) – substancji  wybitnie rakotwórczej,

Ø    antymon powodujący zaburzenia składu krwi,

Ø    azotyny blokujące transport tlenu w czerwonych ciałkach krwi,

Ø    bor powodujący m.in. uszkodzenie układu rozrodczego u mężczyzn,

 • aż 42% wód gruntowych i 17% wód głębinowych to wody o najgorszej – III klasie jakości,
 • w 1998 r. wg  kryterium fizyko-chemicznego 39,2%, a wg kryterium biologicznego – 71,0% odcinków polskich rzek nie  mieściło się nawet w III – najgorszej klasie czystości
 • (woda pozaklasowa, podobnie jak wody co piątego jeziora w Polsce),
 • rocznie spływają „królową” polskich rzek – Wisłą: 173 tony ołowiu, 50 ton rtęci, 14 ton kadmu; ile więc cząstek tych metali śmierci znajduje się w każdej szklance wody pozyskiwanej z Wisły?
 • wg rozporządzenia ministra zdrowia, wodociągi miejskie powinny czerpać na cele spożywcze jedynie wodę z rzek I klasy czystości; tylko, że takich rzek już od wielu lat w Polsce nie ma, a ponad 80% z nich zawiera wody pozaklasowe,
 • ilość zanieczyszczeń w wodzie podwaja się dzisiaj co 3 lata (jeszcze niedawno okres ten wynosił 10 lat).
 • Zgodnie z raportami Unii Europejskiej w 2011 roku średnie dziennie zużycie wody w gospodarstwie domowym.


  Uzdatnianie wody; 

uzdatnianie wody pitnej

 „Dziś już nikt nie próbuje dyskutować z faktami kancerogennego (rakotwórczego) wpływu palenia papierosów, nadużywania alkoholu, nadmiernego spożywania tłuszczów zwierzęcych, jednak niewiele się mówi albo mówi bez przekonania o znaczeniu wielu podstawowych artykułów spożywczych. Nie chodzi tu bynajmniej o to, że truje nas marchewka jako sama marchewka, ale o to, co w sobie zawiera dodatkowo, a czego zawierać nie powinna. Na świecie bardzo skrupulatnie przestrzegane są normy zawartości pierwiastków kancerogennych w produktach i pokarmach, których przekroczyć nie wolno. Tymczasem w Polsce dopuszczalne wysokości tych substancji są kilkakrotnie, a nawet kilkunastokrotnie zawyżone w porównaniu z innymi krajami.

W przypadku pięciu rakotwórczych związków (akrylamid, bromiany, bromodichlorometan, chlorek winylu, epichlorhydryna i aromatyczne wielopierścieniowe węglowodory) takich norm w ogóle nie określono! Dotyczy to nie tylko artykułów spożywczych, ale także mebli, bielizny, pieluch, kosmetyków itd. Nie ma w naszym ustawodawstwie żadnego rozporządzenia, żadnego rozwiązania prawnego, które gwarantowałoby Polakom zabezpieczenie przed używaniem kancerogenów” (dr Zbigniew Hałat – prezes Medycznego Centrum Konsumenta, „Słowo Ludu”, 21.05.1997 r.)

  Czy wiesz również, że:

 • gdańska „kranówka” należy ponoć do najlepszych w kraju i w  99% spełnia normy europejskie pod względem bakteriologicznym, a ok.  63% podawanej do sieci wody jest zgodna z normami EWG, ale … (patrz dalej)…
 • siedemdziesiąt dwa kilometry rur wodociągowych w Gdańsku – to rury cementowo – azbestowe, a tysiąc pięćset przyłączeń do sieci o średniej długości ok. 10 m każde jest wykonanych z ołowiu; województwo gdańskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem zachorowań na nowotwory („Wieczór Wybrzeża” 19.02.1996 r.); czy woda odbierana w mieszkaniach gdańszczan spełnia wymogi europejskie? czy masz pewność, że sieć w Twojej miejscowości różni się w sposób zasadniczy od tej z Gdańska?
 • przeciętny Polak pije 3 razy mniej wody niż Szwajcar (a w Szwajcarii woda jest bardzo czysta),
 • nawet młodemu człowiekowi może przydarzyć się zawał wskutek dużego zagęszczenia krwi spowodowanego odwodnieniem (np. podczas wędrówki po górach bez systematycznego uzupełniania płynów)?
 •  ½  wody organizmu jest wymieniana co 2 tygodnie,
 • woda oligoceńska, tak chętnie wypijana zwłaszcza przez warszawiaków, liczy ok. 40 mln lat i zawiera zwykle ok. 500 mg związków w jednym litrze wody,
 • norma WHO dotycząca zawartości zanieczyszczeń wody wynosi 100 mg/l (zalecana jako maksimum), amerykańska – 40 mg/l, europejska – 80 mg/l,  polska – 800 mg/l,
 • 200 lat temu woda w rzekach i jeziorach zawierała zanieczyszczenia w ilości ok. 10-20 mg/l,
 • woda w kranach w Szwajcarii, RPA i … Macedonii zawiera zanieczyszczenia w ilości 50 mg/l, woda w Dreźnie – 150 mg/l, a we Wrocławiu – 450 mg/ l.

Motywujące fakty;

Podane informacje mogą przyprawić o ból głowy. Nie  myślmy jednak o tym właśnie  teraz. Nie myślmy,  jak  bardzo rakotwórcza jest najprawdopodobniej woda w naszym kranie,  jak wiele spustoszeń może poczynić w młodych organizmach  dzieci. Spróbujmy raczej skoncentrować się na lekturze, gdyż pozwoli nam to poznać sposób zapobieżenia niebezpieczeństwu. Uzdatnianie wody pitnej

Ponieważ zasoby wody kurczą się, nie możemy pozwolić sobie na takie marnotrawstwo. Ponadto butelki nieprzekazane do recyklingu są składowane na wysypiskach odpadów. Skoro woda kranowa może zawierać zanieczyszczenia, a korzystanie z wody butelkowanej jest kosztowne i przyczynia się do zwiększenia ilości odpadów, to w jaki sposób możemy zapewnić sobie dostęp do czystej i bezpiecznej wody?   Przed 15 laty do sprzedaży został wprowadzony system eSpring pozwalający korzystać z czystej, bezpiecznej wody pitnej w dowolnym momencie.

Bezpieczne źródło; uzdatnianie wody pitnej

eSpring System oczyszczania najnowszej generacji wykorzystuje przełomową lampę ultrafioletową, która eliminuje ponad 99,99% znajdujących się w wodzie pitnej chorobotwórczych bakterii oraz wirusów, m.in. wirusy polio i rotawirusy. Ponieważ lampa jest obsługiwana bezprzewodowo za pomocą czujnika, woda nie ma styczności z żadnymi podzespołami elektrycznymi. Dzięki temu system jest całkowicie bezpieczny. Oprócz lampy system jest wyposażony w filtr węglowy, do produkcji którego użyto łupin orzechów kokosowych. Wielkość otworów filtra pozwala skutecznie zmniejszyć ilość ponad 140 potencjalnych zanieczyszczeń, m.in. ołowiu, rtęci, azbestu, radu, pestycydów, chlorku winylu oraz produktów ubocznych rozkładu chloru używanego do uzdatniania wody.

Jednocześnie w wodzie zachowane zostają dobroczynne i występujące naturalnie minerały, np. wapń i magnez. Lampa i filtr znajdują się w jednym, łatwym do wyjęcia wkładzie. Element ten należy wymieniać co roku lub po przefiltrowaniu 5000 litrów wody (w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony wcześniej). Panel LED poinformuje Cię z dużym wyprzedzeniem o konieczności wymiany wkładu. Dzięki eliminacji negatywnego wpływu wody butelkowanej na środowisko i znacznym oszczędnościom w perspektywie średnioterminowej możemy korzystać z wszystkich zalet czystej wody pitnej, mając pewność, że dbamy o własne zdrowie i stan naszej planety.

Ciąg dalszy nastąpi… Uzdatnianie wody pitnej

Tymczasem 🙂 

Uzdatnianie wody pitnej

 

 

Fragmenty książki z cyklu  „Sekrety wody”  uzdatnianie wody pitnej
Autor: Janusz Dąbrowski

uzdatnianie wody pitnej

 

uzdatnianie wody pitnej

Stanisław Poluga

Cześć! Nazywam się Stanisław Poluga. Kiedy po latach zdecydowałem się na rozpoczęcie przygody z marketingiem internetowym, zrozumiałem, że tym co daje mi najwięcej satysfakcji jest pomaganie innym. W ciągu kilku miesięcy zbudowałem swoją osobistą markę, przez co, to coraz więcej poznaję nowych partnerów, którzy chcą się przyłączyć i zacząć swoją przygodę z e – marketingiem. Działam też w większym zespole, poprowadziłem pierwsze szkolenia z obsługi narzędzi Internetowych. Bardzo mnie to wciągnęło. Postanowiłem, że wszystkie swoje działania biznesowe, które budowałem przez lata w realu, przenieść i zabrać się za działalność w sieci oraz spróbuję ułatwić życie tysiącom ludzi, którzy na co dzień mają cele i problemy podobne do moich – chcą nie tylko dobrze zarabiać, ale także rozwijać się i cieszyć tym co robią.

Komentarze

komentarze

[index]
[index]
[index]
[index]