Zacznij zarabiać pasywnie…

To że się tu znalazłeś i chcesz zacząć zarabiać pasywnie to nie przypadek nic w świecie nie dzieje się przez przypadek nawet to, że ktoś zostaje biednym lub bogatym. To że się tu znalazłeś to wynik tego, że pewnie chcesz coś w swoim życiu zmienić.

Jeżeli bierzesz się do czytania, zrób sobie wcześniej herbatę czy kawę, wyłącz telefon i telewizor, zadbaj o czas tylko dla siebie.

Nie pozwól, sobie pominąć najważniejszych części wszystkich biznesów, czyli znalezienia motywacji i dobrego przygotowania. Część podróżników jeździ przez życie na ślepo, chcąc szybko dotrzeć do celu. A właśnie jak na ironię, błądzą i zawracają, porzucając marzenia o lepszym życiu. Inni to rutyniarze, idą przez życie wszystko wiedząc i jeżdżąc na pamięć, choć dawno już zmieniły się trasy i wybudowano autostrady dużo lepsze i szybsze.

Ty bądź przezornym i pokornym kierowcą, dobrze analizując pojazd i jego możliwości. Dokładnie przygotuj najlepszą trasę i nastaw się czasem na roboty drogowe, zwężenia czy postoje. Ale zawsze wiedz, dokąd zmierzasz i w jakim celu chcesz dotrzeć tam, gdzie chcesz jechać. Postaraj się przeczytać ten blog w całości jak najszybciej, a później wróć do niego na spokojnie raz jeszcze, głębiej analizując zagadnienia. 

Dlaczego warto budować zespoły:

„ Budowanie zespołów to model biznesu, gdzie możesz sobie stworzyć dobrą podstawę do tego, aby spokojnie patrzeć w przyszłość, a przy okazji być dumnym z siebie ”

                                                                                          – Sławek Luter


 

 

MLM to przyszłość!

 Jeśli zasta­na­wiasz się dlaczego warto się zająć formą biznesu MLM, to prze­czy­taj uważ­nie poniż­szy tekst, wyja­śniam w nim pod­sta­wowe poję­cia oraz ideę mar­ke­tingu sieciowego.

 „ Reklama jaką zna­cie, wła­śnie się skoń­czyła. To już nie działa, jest kolo­sal­nym mar­no­traw­stwem  pie­nię­dzy i jeżeli w porę tego nie zauwa­ży­cie, będzie­cie mieć kło­poty ”
                                                                                                                       
                                                                               – Ser­gio Zyman                                                                                                                


MLM jest nową formą biznesu, nowoczesną formą biznesu dla każdego, aby zacząć zarabiać pasywnie, ponieważ każdy znajdzie różną rolę, różne miejsce, to jest forma biznesu dla osób którzy chcą sprzedawać, to jest forma biznesu dla ludzi którzy chcą być menadżerami własnej firmy, to jest forma dla ludzi biznesu, którzy chcą zostać dyrektorami własnej firmy i chcą iść na szersze wody i dla osób, które nie są spełnione w tradycyjnym biznesie, wtedy mogą się stać liderami przez duże „L”.

Zacznij zarabiać pasywnie…

To że się tu znalazłeś i chcesz zacząć zarabiać pasywnie to nie przypadek nic w świecie nie dzieje się przez przypadek nawet to, że ktoś zostaje biednym lub bogatym. To że się tu znalazłeś to wynik tego, że pewnie chcesz coś w swoim życiu zmienić.

Jeżeli bierzesz się do czytania, zrób sobie wcześniej herbatę czy kawę, wyłącz telefon i telewizor, zadbaj o czas tylko dla siebie.

Nie pozwól, sobie pominąć najważniejszych części wszystkich biznesów, czyli znalezienia motywacji i dobrego przygotowania. Część podróżników jeździ przez życie na ślepo, chcąc szybko dotrzeć do celu. A właśnie jak na ironię, błądzą i zawracają, porzucając marzenia o lepszym życiu. Inni to rutyniarze, idą przez życie wszystko wiedząc i jeżdżąc na pamięć, choć dawno już zmieniły się trasy i wybudowano autostrady dużo lepsze i szybsze.

Ty bądź przezornym i pokornym kierowcą, dobrze analizując pojazd i jego możliwości. Dokładnie przygotuj najlepszą trasę i nastaw się czasem na roboty drogowe, zwężenia czy postoje. Ale zawsze wiedz, dokąd zmierzasz i w jakim celu chcesz dotrzeć tam, gdzie chcesz jechać. Postaraj się przeczytać ten blog w całości jak najszybciej, a później wróć do niego na spokojnie raz jeszcze, głębiej analizując zagadnienia. 

Dlaczego warto budować zespoły:

„ Budowanie zespołów to model biznesu, gdzie możesz sobie stworzyć dobrą podstawę do tego, aby spokojnie patrzeć w przyszłość, a przy okazji być dumnym z siebie ”

                                                                                          – Sławek Luter


 

 

MLM to przyszłość!

 Jeśli zasta­na­wiasz się dlaczego warto się zająć formą biznesu MLM, to prze­czy­taj uważ­nie poniż­szy tekst, wyja­śniam w nim pod­sta­wowe poję­cia oraz ideę mar­ke­tingu sieciowego.

 „ Reklama jaką zna­cie, wła­śnie się skoń­czyła. To już nie działa, jest kolo­sal­nym mar­no­traw­stwem  pie­nię­dzy i jeżeli w porę tego nie zauwa­ży­cie, będzie­cie mieć kło­poty ”
                                                                                                                       
          – Ser­gio Zyman                                                                                                                


MLM jest nową formą biznesu, nowoczesną formą biznesu dla każdego, aby zacząć zarabiać pasywnie, ponieważ każdy znajdzie różną rolę, różne miejsce, to jest forma biznesu dla osób którzy chcą sprzedawać, to jest forma biznesu dla ludzi którzy chcą być menadżerami własnej firmy, to jest forma dla ludzi biznesu, którzy chcą zostać dyrektorami własnej firmy i chcą iść na szersze wody i dla osób, które nie są spełnione w tradycyjnym biznesie, wtedy mogą się stać liderami przez duże „L”.

Według Światowej Federacji (WFDSA) Marketing sieciowy jest jednym z najbardziej przyszłościowych i najszybciej rozwijających się kanałów dystrybucji produktów. Jest to wiodąca forma sprzedaży w obu Amerykach – w samych tylko Stanach Zjednoczonych 75% ludności dokonuje zakupów poprzez ten kanał dystrybucji. Wartość sprzedaży szacuje się na około 30 mld USD w Europie to już ponad 16 mld Euro (dane WFDSA z 2008r). Biznes oparty na MLM jest nowym i rewelacyjnym sposobem osiągania bogactwa. Obróty w tym kanale systematycznie rosną na całym świecie – w 2008 roku przekroczyły już ponad 100 miliardów USD.

Według Światowej Federacji (WFDSA) Marketing sieciowy jest jednym z najbardziej przyszłościowych i najszybciej rozwijających się kanałów dystrybucji produktów. Jest to wiodąca forma sprzedaży w obu Amerykach – w samych tylko Stanach Zjednoczonych 75% ludności dokonuje zakupów poprzez ten kanał dystrybucji, a wartość sprzedaży szacuje się na około 30 mld USD w Europie to już ponad 16 mld Euro (dane WFDSA z 2008r). Biznes oparty na MLM jest nowym i rewelacyjnym sposobem osiągania bogactwa. Obróty w tym kanale systematycznie rosną na całym świecie – w 2008 roku przekroczyły już ponad 100 miliardów USD.

Ważna róż­nica pomię­dzy kla­syczną dys­try­bu­cją a MLM

1

W dzi­siej­szych wyso­ko­ro­zwi­nię­tych gospo­dar­kach, stwo­rze­nie pro­duktu nie sta­nowi więk­szego pro­blemu. Opra­co­wa­nie i wypro­du­ko­wa­nie wyso­kiej jako­ści wyrobu to tak naprawdę począ­tek drogi. Dziś naj­istot­niej­szym ogni­wem jest dys­try­bu­cja. Gdy mówię dys­try­bu­cja mam na myśli, te wszyst­kie czyn­no­ści i etapy które trzeba wyko­nać, aby pro­dukt tra­fił od pro­du­centa do bez­po­śred­niego nabywcy (czyli klienta).

W dzi­siej­szym świe­cie naj­więk­szy udział w cenie koń­co­wej pro­duktu, ma wła­śnie sys­tem dys­try­bu­cji. Wiele lat temu wła­ści­ciele biz­ne­sów kon­cen­tro­wali swoją uwagę na mak­sy­mal­nej opty­ma­li­za­cji pro­cesu pro­duk­cji oraz reduk­cji kosz­tów z tym zwią­za­nych. We współ­cze­snym świe­cie, w wielu bran­żach koszty pro­duk­cji to tylko od 2 do 10% ceny koń­co­wej pro­duktu. Pozo­stałe 90% ceny to nakłady na pro­mo­cję, reklamę oraz ścieżkę dys­try­bu­cji. Dla­tego to wła­śnie tutaj drze­mie obec­nie naj­więk­szy poten­cjał w zakre­sie zarabiania i zacząć zarabiać pasywnie.

Ważna róż­nica pomię­dzy kla­syczną dys­try­bu­cją a MLM
1

W dzi­siej­szych wyso­ko­ro­zwi­nię­tych gospo­dar­kach, stwo­rze­nie pro­duktu nie sta­nowi więk­szego pro­blemu. Opra­co­wa­nie i wypro­du­ko­wa­nie wyso­kiej jako­ści wyrobu to tak naprawdę począ­tek drogi. Dziś naj­istot­niej­szym ogni­wem jest dys­try­bu­cja. Gdy mówię dys­try­bu­cja mam na myśli te wszyst­kie czyn­no­ści i etapy które trzeba wyko­nać aby pro­dukt tra­fił od pro­du­centa do bez­po­śred­niego nabywcy (czyli klienta).

W dzi­siej­szym świe­cie naj­więk­szy udział w cenie koń­co­wej pro­duktu ma wła­śnie sys­tem dys­try­bu­cji. Wiele lat temu wła­ści­ciele biz­ne­sów kon­cen­tro­wali swoją uwagę na mak­sy­mal­nej opty­ma­li­za­cji pro­cesu pro­duk­cji oraz reduk­cji kosz­tów z tym zwią­za­nych. We współ­cze­snym świe­cie, w wielu bran­żach koszty pro­duk­cji to tylko od 2 do 10% ceny koń­co­wej pro­duktu. Pozo­stałe 90% ceny to nakłady na pro­mo­cję, reklamę oraz ścieżkę dys­try­bu­cji. Dla­tego to wła­śnie tutaj drze­mie obec­nie naj­więk­szy poten­cjał w zakre­sie zarabiania i zacząć zarabiać pasywnie.

Niski koszt Inwestycji 

– start w tym biznesie jest bardzo prosty. Wymagania inwestycyjne są minimalne i możesz działać. Ceny w różnych firmach wahają się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. Nie musisz rejestrować firmy, kupować maszyn, wynajmować i urządzać lokalu. Otworzenie salonu fryzjerskiego czy zwykłego sklepu spożywczego jest znacznie kosztowniejsze.

Zatem nawet jeśli uznasz, że to jednak nie Twoja bajka, to nie zostajesz ze sprzętem i nie daj Boże kredytem na karku.

Elastyczne godziny pracy

w MLMie sam sobie jesteś szefem. Chcesz pracujesz, nie chcesz – nie pracujesz. Możesz umawiać spotkania w godzinach porannych lub popołudniowych. A dzięki zaawansowanym technologiom i internetowi masz możliwość prowadzić swój biznes z dowolnego miejsca Twojego pobytu. To co robisz, kiedy robisz, i z kim robisz, to tylko i wyłącznie Twoja sprawa.

Niestety moim zdaniem jest bardzo mało osób na tyle zdyscyplinowanych, żeby wyznaczyć sobie konkretne godziny pracy. Niby chcą tej wolności finansowej, tych wycieczek i luksusowych samochodów, ale przez to, że nikt ich nie kontroluje potrafią tygodniami działać na poziomie znacznie poniżej swoich możliwości.

Dodatkowe źródło zarobku

ten punkt wynika z poprzedniego. Jako, że nikt nie narzuca Ci sztywnych godzin pracy, to możesz network marketingiem zająć się przed pracą lub po jej zakończeniu. Dla osób, które pracują na etacie, ale nie są zbytnio zadowolone ze swoich zarobków MLM może być dodatkowym źródłem dochodu.

Pieniądze zarobione w ten sposób mogą być przeznaczone na opłacanie rachunków, spłatę kredytów, edukację dzieci czy wymarzone wakacje.

Wsparcie od liderów

liderom zależy (a przynajmniej powinno), żeby osoby w ich strukturze osiągały coraz lepsze wyniki z prostego powodu – im więcej zarobią ludzie w ich strukturze, tym więcej zarobią liderzy.

Szkolenia

przystępując do network marketingu bardzo często można brać udział w naprawdę niezłych szkoleniach dotyczących budowy zespołów, zarządzania sobą w czasie, marketingu czy komunikacji interpersonalnej, za niewielkie pieniądze.

Nie jest żadną tajemnicą, że trenerzy są gotowi zejść z ceny w momencie gdy ktoś oferuje, że zorganizuje na szkolenie grupę np. dziesięciu osób.

Twardnieje skóra

działając w MLMie wielokrotnie usłyszysz „nie”. Wiele osób odbiera to bardzo osobiście tymczasem działa tu nic innego jak prawo wielkich liczb.

Kiedy będziesz miał sklep z garniturami w galerii handlowej, to też 99% odwiedzających przejdzie koło Twojego sklepu zupełnie obojętnie. Oni przyszli kupić buty, kurtkę albo są z kimś umówieni na kawę.

Do Twojego sklepu wejdą Ci, którzy szukają garnituru.

Tu działa podobna zasada. Oczywiście możesz zwiększyć swoją efektywność poprawiając umiejętność budowania relacji, marketingu, personal brandingu i sprzedaży, ale to się nie stanie z dnia na dzień. Problem w tym, że mało kto jest na tyle cierpliwy, zdeterminowany i posiada coś co ja nazywam „umysłem przedsiębiorcy”.

Umiejętności komunikacyjne

na własne oczy mogłem obserwować jak osoby skryte, ciche i nieśmiałe dzięki licznym spotkaniom i szkoleniom stawały się otwarte, pewne siebie, i jak wcześniej wyjście na środek i powiedzeniu kilku zdań do grupy było dla nich przerażające, tak później potrafili wygłosić naprawdę znakomite przemówienia.

Nikt nie patrzy na Twoje wykształcenie

jeżeli masz wyższe wykształcenie, to super, ale jego brak nie przeszkadza w tym, żeby działać w network marketingu. W zasadzie jeżeli czujesz, że to coś, w czym możesz się sprawdzić, to nikogo nie obchodzi czy masz skończone studia czy jedynie podstawówkę.

To może być także sensowne rozwiązanie dla osób, które skończyły studia, ale po ich zakończeniu okazało się, że totalnie nie widzą się w zawodzie, do którego przygotowywały się pięć (lub więcej) lat.

Niski koszt Inwestycji 

– start w tym biznesie jest bardzo prosty. Wymagania inwestycyjne są minimalne i możesz działać. Ceny w różnych firmach wahają się od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. Nie musisz rejestrować firmy, kupować maszyn, wynajmować i urządzać lokalu. Otworzenie salonu fryzjerskiego czy zwykłego sklepu spożywczego jest znacznie kosztowniejsze.

Zatem nawet jeśli uznasz, że to jednak nie Twoja bajka, to nie zostajesz ze sprzętem i nie daj Boże kredytem na karku.

Elastyczne godziny pracy

w MLMie sam sobie jesteś szefem. Chcesz pracujesz, nie chcesz – nie pracujesz. Możesz umawiać spotkania w godzinach porannych lub popołudniowych. A dzięki zaawansowanym technologiom i internetowi masz możliwość prowadzić swój biznes z dowolnego miejsca Twojego pobytu. To co robisz, kiedy robisz, i z kim robisz, to tylko i wyłącznie Twoja sprawa.

Niestety moim zdaniem jest bardzo mało osób na tyle zdyscyplinowanych, żeby wyznaczyć sobie konkretne godziny pracy. Niby chcą tej wolności finansowej, tych wycieczek i luksusowych samochodów, ale przez to, że nikt ich nie kontroluje potrafią tygodniami działać na poziomie znacznie poniżej swoich możliwości.

Dodatkowe źródło zarobku

ten punkt wynika z poprzedniego. Jako, że nikt nie narzuca Ci sztywnych godzin pracy, to możesz network marketingiem zająć się przed pracą lub po jej zakończeniu. Dla osób, które pracują na etacie, ale nie są zbytnio zadowolone ze swoich zarobków MLM może być dodatkowym źródłem dochodu.

Pieniądze zarobione w ten sposób mogą być przeznaczone na opłacanie rachunków, spłatę kredytów, edukację dzieci czy wymarzone wakacje.

Wsparcie od liderów

liderom zależy (a przynajmniej powinno), żeby osoby w ich strukturze osiągały coraz lepsze wyniki z prostego powodu – im więcej zarobią ludzie w ich strukturze, tym więcej zarobią liderzy.

Szkolenia

przystępując do network marketingu bardzo często można brać udział w naprawdę niezłych szkoleniach dotyczących budowy zespołów, zarządzania sobą w czasie, marketingu czy komunikacji interpersonalnej, za niewielkie pieniądze.

Nie jest żadną tajemnicą, że trenerzy są gotowi zejść z ceny w momencie gdy ktoś oferuje, że zorganizuje na szkolenie grupę np. dziesięciu osób.

Twardnieje skóra

działając w MLMie wielokrotnie usłyszysz „nie”. Wiele osób odbiera to bardzo osobiście tymczasem działa tu nic innego jak prawo wielkich liczb.

Kiedy będziesz miał sklep z garniturami w galerii handlowej, to też 99% odwiedzających przejdzie koło Twojego sklepu zupełnie obojętnie. Oni przyszli kupić buty, kurtkę albo są z kimś umówieni na kawę.

Do Twojego sklepu wejdą Ci, którzy szukają garnituru.

Tu działa podobna zasada. Oczywiście możesz zwiększyć swoją efektywność poprawiając umiejętność budowania relacji, marketingu, personal brandingu i sprzedaży, ale to się nie stanie z dnia na dzień. Problem w tym, że mało kto jest na tyle cierpliwy, zdeterminowany i posiada coś co ja nazywam „umysłem przedsiębiorcy”.

Umiejętności komunikacyjne

na własne oczy mogłem obserwować jak osoby skryte, ciche i nieśmiałe dzięki licznym spotkaniom i szkoleniom stawały się otwarte, pewne siebie, i jak wcześniej wyjście na środek i powiedzeniu kilku zdań do grupy było dla nich przerażające, tak później potrafili wygłosić naprawdę znakomite przemówienia.

Nikt nie patrzy na Twoje wykształcenie

jeżeli masz wyższe wykształcenie, to super, ale jego brak nie przeszkadza w tym, żeby działać w network marketingu. W zasadzie jeżeli czujesz, że to coś, w czym możesz się sprawdzić, to nikogo nie obchodzi czy masz skończone studia czy jedynie podstawówkę.

To może być także sensowne rozwiązanie dla osób, które skończyły studia, ale po ich zakończeniu okazało się, że totalnie nie widzą się w zawodzie, do którego przygotowywały się pięć (lub więcej) lat.

 Ilu­zja pew­nej i bez­piecz­nej pracy

Jed­nym z minu­sów pracy dla kogoś innego jest to, że nie mamy bez­po­śred­nio wpływu na osią­gane dochody. Wszy­scy znamy ludzi, któ­rzy pomimo tego, że wię­cej pra­cują i osią­gają świetne rezul­taty w swo­jej dzia­łal­no­ści nie otrzy­mują jed­nak wyż­szego wyna­gro­dze­nia finan­so­wego. Gdy wyko­nu­jesz pracę eta­tową to ktoś inny decy­duje o tym ile zaro­bisz. 

 Ilu­zja pew­nej i bez­piecz­nej pracy

Jed­nym z minu­sów pracy dla kogoś innego jest to, że nie mamy bez­po­śred­nio wpływu na osią­gane dochody. Wszy­scy znamy ludzi, któ­rzy pomimo tego, że wię­cej pra­cują i osią­gają świetne rezul­taty w swo­jej dzia­łal­no­ści nie otrzy­mują jed­nak wyż­szego wyna­gro­dze­nia finan­so­wego. Gdy wyko­nu­jesz pracę eta­tową to ktoś inny decy­duje o tym ile zaro­bisz. 

Ktoś inny mówi Ci kiedy masz przyjść do pracy, co masz robić, kiedy możesz zro­bić sobie prze­rwę, a nawet kiedy poje­dziesz na waka­cje. Jest to bar­dzo wysoka cena jaką pła­cimy za ilu­zję bez­piecz­nej i pew­nej pracy.

Jedną z ogrom­nych korzy­ści jakie daje mar­ke­ting sie­ciowy jest to, że mamy pełny wpływ na uzy­ski­wane dochody. Jeżeli masz wyniki otrzy­mu­jesz zapłatę, nie masz wyni­ków nie otrzy­mu­jesz wyna­gro­dze­nia. Jasne i pro­ste zasady. Jeżeli zbu­du­jesz spraw­nie funk­cjo­nu­jącą struk­turę, która gene­ruje comie­sięczne obroty będziesz uzy­ski­wał pro­por­cjo­nal­nie wyso­kie dochody i w perspektywie zacząć zarabiać dochód pasywny. Podob­nie jeśli sprze­dasz odpo­wied­nią liczbę pro­duk­tów, to zaro­bisz ści­śle okre­śloną sumę pieniędzy.

 

Per­spek­tywa dochodu pasywnego – Zacznij zarabiać pasywnie

Ktoś inny mówi Ci kiedy masz przyjść do pracy, co masz robić, kiedy możesz zro­bić sobie prze­rwę, a nawet kiedy poje­dziesz na waka­cje. Jest to bar­dzo wysoka cena jaką pła­cimy za ilu­zję bez­piecz­nej i pew­nej pracy.

Jedną z ogrom­nych korzy­ści jakie daje mar­ke­ting sie­ciowy jest to, że mamy pełny wpływ na uzy­ski­wane dochody. Jeżeli masz wyniki otrzy­mu­jesz zapłatę, nie masz wyni­ków nie otrzy­mu­jesz wyna­gro­dze­nia. Jasne i pro­ste zasady. Jeżeli zbu­du­jesz spraw­nie funk­cjo­nu­jącą struk­turę, która gene­ruje comie­sięczne obroty będziesz uzy­ski­wał pro­por­cjo­nal­nie wyso­kie dochody i w perspektywie zacząć zarabiać dochód pasywny. Podob­nie jeśli sprze­dasz odpo­wied­nią liczbę pro­duk­tów, to zaro­bisz ści­śle okre­śloną sumę pieniędzy.

 

Per­spek­tywa dochodu pasywnego – Zacznij zarabiać pasywnie

Z docho­dem pasyw­nym mamy do czy­nie­nia wtedy, gdy za raz wyko­naną pracę co mie­siąc otrzy­mu­jemy pie­nią­dze. Z kolei dochód aktywny to pie­nią­dze, które otrzy­mu­jemy za wyko­naną pracę tylko raz. Tak pokrótce wygląda teoria.

Wielu ludzi jest nie­za­do­wo­lo­nych ze swo­jego stylu życia. Po odję­ciu godzin poświę­co­nych na dojazd do pracy, samą pracę, powrót do domu i przy­go­to­wa­nie posił­ków, oka­zuje się że więk­szo­ści ludzi pozo­staje tylko jedna godzina lub dwie na to aby robić to co naprawdę daje nam satys­fak­cję i przy­jem­ność z życia. Pyta­nie brzmi czy nasze dochody pozwa­lają nam na pro­wa­dze­nie takiego stylu życia jaki chcie­li­by­śmy pro­wa­dzić?

 Jest wiele spo­so­bów na to, aby two­rzyć źró­dła dochodu pasyw­nego. Jed­nym z nich, jest wła­śnie budowa struk­tury w ramach mar­ke­tingu sie­cio­wego. To kolejny walor tej formy pro­wa­dze­nia biznesu.

Często wiele osób zadaje pytanie czy mlm to coś dobrego, ale też wiele osób neguje ten system sprzedaży. W rzeczywistości coraz więcej firm wprowadza system mlm jako formę bardzo skutecznej sprzedaży, ponieważ wszystko opiera się na sprzedaży sieciowej np. sieć supermarketów, aptek czy firm usługowych. 

A zyski są ponadprzeciętne,

bo przecież firmy z tego sektora nie mają sklepów, więc nie ponoszą kosztów ich utrzymania, czynszu czy płac dla personelu. Nie ponoszą też kosztów reklamy. W MLM wszystko – od zamawiania towaru, przez jego promocję po zdobycie klienta i jego obsługę – jest na głowie sprzedających. A szansę na stworzenie własnej grupy dystrybutorów i uzyskiwanie dochodów niezależnych od własnej sprzedaży ma każdy.

Oto przykład sukcesu 5 letniej działalności Olega Ulyanova we współpracy z firmą Szwajcarską „Global Inter Gold” handlującą na całym świecie złotem inwestycyjnym w sztabkach. Na zdjęciu poniżej osobisty odbiór zarobionego złota w siedziebie firmy Intergold. Proszę zwróć uwagę na stole jest do odbioru 60 szt. sztabek po 100 gr. 1 szt. 🙂 

Z docho­dem pasyw­nym mamy do czy­nie­nia wtedy, gdy za raz wyko­naną pracę co mie­siąc otrzy­mu­jemy pie­nią­dze. Z kolei dochód aktywny to pie­nią­dze, które otrzy­mu­jemy za wyko­naną pracę tylko raz. Tak pokrótce wygląda teoria.

Wielu ludzi jest nie­za­do­wo­lo­nych ze swo­jego stylu życia. Po odję­ciu godzin poświę­co­nych na dojazd do pracy, samą pracę, powrót do domu i przy­go­to­wa­nie posił­ków, oka­zuje się że więk­szo­ści ludzi pozo­staje tylko jedna godzina lub dwie na to aby robić to co naprawdę daje nam satys­fak­cję i przy­jem­ność z życia. Pyta­nie brzmi czy nasze dochody pozwa­lają nam na pro­wa­dze­nie takiego stylu życia jaki chcie­li­by­śmy pro­wa­dzić?

 Jest wiele spo­so­bów na to, aby two­rzyć źró­dła dochodu pasyw­nego. Jed­nym z nich, jest wła­śnie budowa struk­tury w ramach mar­ke­tingu sie­cio­wego. To kolejny walor tej formy pro­wa­dze­nia biznesu.

Często wiele osób zadaje pytanie czy mlm to coś dobrego, ale też wiele osób neguje ten system sprzedaży. W rzeczywistości coraz więcej firm wprowadza system mlm jako formę bardzo skutecznej sprzedaży, ponieważ wszystko opiera się na sprzedaży sieciowej np. sieć supermarketów, aptek czy firm usługowych. 

A zyski są ponadprzeciętne,

bo przecież firmy z tego sektora nie mają sklepów, więc nie ponoszą kosztów ich utrzymania, czynszu czy płac dla personelu. Nie ponoszą też kosztów reklamy. W MLM wszystko – od zamawiania towaru, przez jego promocję po zdobycie klienta i jego obsługę – jest na głowie sprzedających. A szansę na stworzenie własnej grupy dystrybutorów i uzyskiwanie dochodów niezależnych od własnej sprzedaży ma każdy.

A oto przykład sukcesu 5 letniej działalności Olega Ulyanova we współpracy z firmą Szwajcarską „Global Inter Gold” handlującą na całym świecie złotem inwestycyjnym w sztabkach. Na zdjęciu poniżej osobisty odbiór zarobionego złota w siedziebie firmy Intergold. Proszę zwróć uwagę, na stole jest do odbioru 60 szt. sztabek po 100 gr. 1 szt. 🙂 

Stworzył strukturę, gdzie jego ludzie obecnie zarabiają 5.250.000 €, tylko przez jeden miesiąc (są to dane z 2016r.), a on sam tylko z pasywnego dochodu miesięcznie osiąga 40.700 €

Miałem przyjemność poznać tego pana kilkakrotnie i wymiany kilku zdań, mimo olbrzmiego i nieodosobnionego sukcesu na różnych typów eventach organizanych przez firmę, okazuje się, że to są tacy sami ludzi jak my, tylko z tą różnicą, że robią i pracują inaczej niż większość. Powiedział mi, że z utęsknieniem czeka na osoby na szczycie, bo tam jest tyle wolnego miejsca i dziwi go, że tak mało osób chce tam wejść. To było niesmowite przeżycie, jak dla mnie. 

Stworzył strukturę, gdzie jego ludzie obecnie zarabiają 5.250.000 € tylko przez jeden miesiąc  (są to dane z 2016r.), a on sam tylko z pasywnego dochodu miesięcznie osiąga 40.700 €

Miałem przyjemność poznać tego pana kilkakrotnie spotkania i wymiany kilku zdań, mimo olbrzmiego i nieodosobnionego sukcesu  na różnych typów eventów organizanych przez firmę, okazuje się, że to są tacy sami ludzi jak my, tylko z tą różnicą, że robią i pracują inaczej niż większość. Powiedział mi, że z utęsknieniem czeka na osoby na szczycie, bo tam jest tyle wolnego miejsca i dziwi go, że tak mało osób chce tam wejść. To było niesmowite przeżycie, jak dla mnie. 

Krótka historia

Jest to firma, która płaci towarem którym handluje, czyli złotem inwestycyjnym i to jest piękno tego biznesu. Dzięki temu jestem partnerem firmy Global InterGold. Już po pierwszym miesiącu działania zarobiłem 2.550 €. w złocie inwestycyjnym, w momencie jak zbudowałem niewielką strukturę składającą się tylko z 11 osób. Uwierz mi to takie proste. Obecnie urosła ona do około 100 osób i dalej się rozwija, nawet poza granice mojego kraju, np: Litwa…

A więc — warto, nie warto…?

Powiem tak,  MLM może rzeczywiście okazać się ciekawym sposobem na zarabianie własnych, niemałych pieniędzy.

Przeciętny człowiek jednak, który dotychczas pracował tylko na etacie, a w MLM-e nie ma żadnego planu i liczy tylko na to, że bez większego wysiłku zarobi chociaż na swoje utrzymanie, bardzo szybko się zawiedzie. To po prostu tak nie działa.

Ten projekt zmieni wszystko w Twoim  podejściu do budowy  pasywnego dochodu. Dlatego też jeden „rurociąg” którym płyną pieniądze jest wart tysiące pensji. Rurociąg pracuje – „pompując” pieniądze dzień w dzień, rok po roku, nieważne czy Ty pracujesz, czy nie.

Jeśli szukasz dużego dochodu, oraz interesuje Cię dochód pasywny i chciałbyś współpracować z zespołem najlepszych liderów w branży, to zapraszam Cię do współpracy! Zapraszam Cię na stronę, gdzie dowiesz się więcej na temat możliwości współpracy biznesowej z naszym zespołem.

Nie zważając na to, że ofertę marketingu sieciowego kieruję do wszystkich, ten biznes nie jest dla każdego.
Tylko dla tych, którzy chcą zmienić swoje życie i nie boją się w tym celu poświęcić dużo czasu i dużo wysiłku na naukę i działanie, dla tych, którzy nie boją się wyzwań.

dobre pomysly na wlasny biznes

 

 

 

 

Na 100% nie zostaniesz Sam!

Krótka historia

Jest to firma, która płaci towarem którym handluje, czyli złotem inwestycyjnym i to jest piękno tego biznesu, dzięki temu jestem partnerem firmy Global InterGold. Już po pierwszym miesiącu działania zarobiłem 2.550 €. w złocie inwestycyjnym, w momencie jak zbudowałem niewielką strukturę składającą się tylko z 11 osób, obecnie urosła ona do około 100 osób i dalej się rozwija, nawet poza granice mojego kraju, np: Litwa…

A więc — warto, nie warto…?

Powiem tak,  MLM może rzeczywiście okazać się ciekawym sposobem na zarabianie własnych, niemałych pieniędzy.

Przeciętny człowiek jednak, który dotychczas pracował tylko na etacie, a w MLM-e nie ma żadnego planu i liczy tylko na to, że bez większego wysiłku zarobi chociaż na swoje utrzymanie, bardzo szybko się zawiedzie. To po prostu tak nie działa.

Ten projekt zmieni wszystko w Twoim  podejściu do budowy  pasywnego dochodu. Dlatego też jeden „rurociąg” którym płyną pieniądze jest wart tysiące pensji. Rurociąg pracuje – „pompując” pieniądze dzień w dzień, rok po roku, nieważne czy Ty pracujesz, czy nie.

Jeśli szukasz dużego dochodu, oraz interesuje Cię dochód pasywny i chciałbyś współpracować z zespołem najlepszych liderów w branży to zapraszam Cię do współpracy! Zapraszam Cię na stronę, gdzie dowiesz się więcej na temat możliwości współpracy biznesowej z naszym zespołem.

Nie zważając na to, że ofertę marketingu sieciowego kieruję do wszystkich, ten biznes nie jest dla każdego.
Tylko dla tych, którzy chcą zmienić swoje życie i nie boją się w tym celu poświęcić dużo czasu i dużo wysiłku na naukę i działanie, dla tych, którzy nie boją się wyzwań.

dobre pomysly na wlasny biznes

 

 

 

 

Na 100% nie zostaniesz Sam!

Najbliższa i Najszybsza Droga Do DUŻYCH PIENIĘDZY Jaką Kiedykolwiek Zobaczysz!

Najbliższa i Najszybsza Droga Do DUŻYCH PIENIĘDZY Jaką Kiedykolwiek Zobaczysz!

Stanisław Poluga

Cześć! Nazywam się Stanisław Poluga. Kiedy po latach zdecydowałem się na rozpoczęcie przygody z marketingiem internetowym, zrozumiałem, że tym co daje mi najwięcej satysfakcji jest pomaganie innym. W ciągu kilku miesięcy zbudowałem swoją osobistą markę, przez co, to coraz więcej poznaję nowych partnerów, którzy chcą się przyłączyć i zacząć swoją przygodę z e – marketingiem. Działam też w większym zespole, poprowadziłem pierwsze szkolenia z obsługi narzędzi Internetowych. Bardzo mnie to wciągnęło. Postanowiłem, że wszystkie swoje działania biznesowe, które budowałem przez lata w realu, przenieść i zabrać się za działalność w sieci oraz spróbuję ułatwić życie tysiącom ludzi, którzy na co dzień mają cele i problemy podobne do moich – chcą nie tylko dobrze zarabiać, ale także rozwijać się i cieszyć tym co robią.

Komentarze

komentarze

[index]
[index]
[index]
[index]